• ธีม V1

CEPAS
avatar

ผู้ใชงานทั่วไป

ข้อมูลสถติ

$545

27%

  • มีการสร้างข้อมูล เปรียบเทียบ
    ตาม ISIC
    5 วันที่ผ่านมา
  • ประเมินผลการประเมิน
    Circular Economy
    10 วันที่ผ่านมา

heading

เกี่ยวกับเรา

CEPAS

CEPAS (Circular Economy Performance Assessment System)
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ด้วยตนเอง และทราบแนวทางการปรับปรุงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร บนพื้นฐานที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้น้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 2 ) รักษาคุณค่าของทรัพยากรในระบบ และหมุนเวียนใช้ ให้นานที่สุด 3 ) ลดการปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด

ข้อมูลโรงงาน

ทำแบบประเมิน

ผลการประเมิน

เปรียบเทียบผลการประเมิน

ตั้งเป้าหมายปรับปรุง

วางแผนปรับปรุง

heading

187

โรงงานที่เข้าร่วม

6156

กลุ่มISIC

900

กลุ่มแร่

heading

STEP 1 ข้อมูลโรงงาน

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน เพื่อทบทวนการดำเนินการด้าน CE และนำไปจำแนกประเภทสำหรับการเปรียบเทียบผลการประเมินต่อไป    

ข้อมูลโรงงาน

STEP 2 ทำแบบประเมิน

 ประเมินตามตัวชี้วัด 6 ด้าน เพื่อให้ทราบระดับประสิทธิภาพการดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร

ทำแบบประเมิน

STEP 3 เปรียบเทียบผลการประเมิน

เปรียบเทียบผลการประเมินปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา และสามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบผลการประเมิน

STEP 4 ตั้งเป้าหมายปรับปรุง

กำหนดเป้าหมายเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาในอนาคต

ตั้งเป้าหมายปรับปรุง

STEP 5 วางแผนปรับปรุง

วางแผนโครงการหรือแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

วางแผนปรับปรุง

ติดต่อเรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทร. 0-2202-3904, 0-2202-3856

Email: ceteam.dpim@gmail.com

Copyright © 2020 CEPAS.